Euromarka - Strona Główna
strona główna | szukaj: Szukaj   |  mapa strony
Klub marki światowej
O konkursie
Euromarka-dobra marka
Laureaci
Fotogaleria
Relacje TV
Opinie i Gratulacje
Katalog Eurobrand
Warunki uczestnictwa
Kontakt
Patroni merytoryczni
Program Certyfikujący Marka PL

.

Ochrona praw obiektów własności przemysłowej w Ukrainie

System ochrony praw do obiektów własności przemysłowej, łącznie z prawami do marek handlowych, pochodzi z dnia 7 lutego 1991 roku - daty uchwały przez Radę Najwyższą Ukrainy Ustawy Ukrainy "O własności". Specjalna Ustawa "O ochronie praw do znaków na towary i usługi" została uchwalona przez parlament Ukrainy w dniu 23 grudnia 1993 roku. Od tej pory na terenie Ukrainy zostały wydane Zaświadczenia o udzieleniu ochrony prawnej (rejestracji państwowej) ponad 50-ciu tysiącom znakom dla towarów i usług (markom handlowym).

System organów zarządzania państwowego w zakresie własności intelektualne składa się z Ministerstwa Wykształcenia i Nauki, któremu podlega Departament Państwowy Własności Intelektualnej oraz Agencja Ukraińska ds. praw autorskich i podobnych. Autonomicznym oddziałem ekspertowym Państwowego Komitetu ds. własności intelektualnej, upoważnionym przeprowadzać ekspertyzę na temat sprostowania zgłoszonych do rejestracji marek handlowych warunkom udzielenia ochrony prawnej jest Instytut Ukraiński Własności Przemysłowej - Ukrpatent. W razie pozytywnego wyniku ekspertyzy i opłaty właściwego cła, Departament Państwowy wystawia dokument ochronny - Zaświadczenie Ukrainy dotyczące znaku dla towarów i usług oraz drukuje informację o tym w tytule oficjalnym "Własność przemysłowa". Prócz tego Departamentu Państwowy jest zobowiązany rejestrować wiadomości, dotyczące cedowania praw do marki handlowej (te czynności mają charakter obligatoryjny), oraz wiadomości o licencjach na prawa użytkowania znaku towarowego (niekoniecznie, rejestracja odbywa się z inicjatywy stron porozumienia licencyjnego).

Procedura rejestracji marki handlowej

Przewiduje złożenie sporządzonego we właściwy sposób wniosku na rejestrację znaku do towarów i usług w Ukrpatencie. Alternatywnie ustawodawstwo ukraińskie gwarantuje ochronę prawną znakom, zgłoszonym do rejestracji międzynarodowej zgodnie z Porozumieniem Madrytskim pod warunkiem podania w zgłoszeniu międzynarodowym Ukrainy. Procedura rozpatrywania wniosku w Ukrpatencie trwa około 2 lat i zawiera przeprowadzenie ekspertyzy formalnej pod względem zgodności materiałów wniosku wymaganiom ustawodawstwa oraz właśnie ekspertyzy, która wyznacza czy rejestracja danej marki handlowej nie złamie praw właścicieli wcześniej zarejestrowanych marek handlowych lub osób zgłaszających, czyje wnioski zostały zarejestrowane pod wcześniejszą datą priorytetową. Po upływie sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku w Ukrpatencie, przewidziana jest możliwość wystąpienia z prośbą w celu przyśpieszenia ekspertyzy. W takim przypadku termin uzyskania dokumentu ochronnego może wynosić dziewięć miesięcy od daty złożenia wniosku, za przyśpieszenie ekspertyzy jest pobierane dodatkowe cło.

W wyniku treściowej ekspertyzy (ekspertyzy kwalifikacyjnej), Ukrpatent wydaje uchwałę nt. możliwości rejestracji znaku lub informuje o ewentualnej odmowie udzielenia ochrony prawnej. W ostatnim przypadku osobie zgłaszającej przysługuje możliwość w ciągu dwu miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia przedstawić uzasadnioną odpowiedź sporządzoną na piśmie, zawierającą argumentację na rzecz rejestracji znaku. Po rozpatrzeniu takiej odpowiedzi Ukrpatent podejmuje ostateczną uchwałę o rejestracji lub odmawia rejestracji.

Rola przedstawicieli ds. własności prawnej - plenipotentów patentowych Ukrainy.
Rezydentom Ukrainy oraz osobom im równym (rezydenci Rosji i Białorusi) przysługuje prawo do samodzielnej reprezentacji swoich interesów przed ukraińskim urzędami patentowymi lub za pośrednictwem dowolnej osoby - rezydenta Ukrainy. Rezydenci innych państw mogą reprezentować swoje interesy przed Ukrpatentem wyłącznie za pośrednictwem zarejestrowanych plenipotentów patentowych Ukrainy.

Priorytet.
Priorytet - data, od której się liczą prawa właściciela do marki handlowej. Z reguły jest to data wpłynięcia wniosku do Ukrpatentu, ale za datę priorytetową może także zostać uznana data wpłynięcia wniosku na rejestrację marki w urząd patentowy innego państwa, jeżeli między datą złożenia wniosku do innego urzędu patentowego i datą złożenia wniosku w Ukrpatencie nie przeszło więcej, niż sześć miesięcy oraz obecne wszystkie sporządzone we właściwy sposób dokumenty, potwierdzające datę złożenia pierwszego wniosku. Także za datę priorytetową może zostać uznana data wyeksponowania towaru, oznaczanego właściwym znakiem na targach międzynarodowych pod warunkiem posiadania potwierdzenia wymienionego faktu i daty, oraz jeżeli okres między datą wyeksponowania i złożeniem wniosku w Ukrpatencie nie przekracza sześciu miesięcy.

Komu przysługuje prawo do rejestracji marki handlowej (znaku dla towarów i usług)
Zgodnie z ustawodawstwem prawo do posiadania znaku dla towarów i usług (markę handlową) przysługuje ukraińskim i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym. Rozpatrywane są zmiany, ograniczające koło osób fizycznych, mogących zarejestrować markę handlową na Ukrainie, między innymi przewiduje się zastrzec prawo do rejestracji wyłącznie dla tych osób fizycznych, które prowadzą realną działalność przedsiębiorczą, ale w chwili obecnej nie istnieje takich ograniczeń, wiarygodny termin wprowadzenia takich zmian do ustawodawstwa wynosi co najmniej jeden rok. Oddzielnie podkreślimy, iż zatwierdzenie ustawodawcze wymienionych ograniczeń nie jest kwestią uregulowaną.

Co może zostać zarejestrowane w postaci marki handlowej (znaku do towarów i usług):

 • wyraz, połączenie wyrazów, frazes (slogan) - wyrazowa marka handlowa;
 • obraz, kombinacja kilku kolorów (kolory firmowe) - obrazowa marka handlowa;
 • połączenie wyrazowych i graficznych elementów - kombinowana marka handlowa;
 • trwała kombinacja dźwięków, melodia, temat muzyczny i t. d. - dźwiękowa marka handlowa. W tym przypadku do wniosku na rejestrację są dołączane noty, odpowiadające zgłaszanej kombinacji dźwiękowej.
Co nie może zostać zarejestrowane w postaci marki handlowej (znaku dla towarów i usług):
 • Herby państwowe, flagi oraz inne symbole państwowe, oficjalne nazwy państw. W celu rejestracji marek handlowych, do składu których wchodzą jako elementy symbole państwowe Ukrainy lub nazwa oficjalna ukraińskiego państwa niezbędne jest uzyskanie zezwolenia specjalnej komisji urzędowej przy Komitecie Państwowym ds. własności prawnej Ministerstwa Wykształcenia i Nauki Ukrainy;
 • Emblematy, skróty bądź całe nazwy międzynarodowych organizacji pozarządowych;
 • Oficjalne kontrolujące, gwarancyjne i probiercze pieczęci, pieczątki;
 • Nagrody oraz inne znaki wyróżniające;
 • Oznaczenia bez cech szczegółowych;
 • Oznaczenia składające się z powszechnych oznaczeń towarów i usług pewnego rodzaju, także powszechnych terminów i symboli;
 • Oznaczenia, ewentualnie mogące wprowadzić użytkownika w obłęd nt. towaru, usługi lub osoby, produkującej towar lub świadczącej usługę;
 • Oznaczenia odzwierciedlające wyłącznie formę, uwarunkowaną przez naturę towaru lub bezpośrednio opisujące usługę;
 • Oznaczenia identyczne bądź podobne w stopniu umożliwiającym pomylenie do wcześniej zarejestrowanych marek handlowych, bądź marek zgłoszonych dla rejestracji na terenie Ukrainy z wcześniejszą datą priorytetu;
 • Oznaczenia identyczne bądź podobne w stopniu umożliwiającym pomylenie do powszechnie znanych na terenie Ukrainy marek handlowych (marek, ujętych w specjalnym rejestrze powszechnie znanych marek);
 • Oznaczenia identyczne bądź podobne w stopniu umożliwiającym pomylenie do nazw firmowych, powszechnie znanych na Ukrainie i należących osobom, które uzyskały prawa do tych tytułów przed datą złożenia w Ukrpatencie wniosku na rejestrację marki handlowej;
 • Oznaczenia identyczne bądź podobne w stopniu umożliwiającym pomylenie z oznaczeniami kwalifikacyjnymi pochodzenia towarów;
 • Oznaczenia identyczne bądź podobne w stopniu umożliwiającym pomylenie ze znakami zgodności (znakami certyfikacji), zarejestrowanymi w trybie wyznaczonym.
 • Oznaczenia identyczne wzorom przemysłowym, prawa do których na Ukrainie stanowią własność innych osób;
 • Oznaczenia, zawierające nazwy znanych na Ukrainie dzieł sztuki, literatury, nauki, cytaty oraz bohaterów tych utworów bez zgody właścicieli praw autorskich bądź ich następców prawnych.
Cła podstawowe
Na Ukrainie obowiązuje zróżnicowany system cła dla państw z wewnętrznym dochodem wałowym mniejszym, niż trzy tysiące dolarów USA na jedną osobę oraz państw (do których należy również Rzeczpospolita Polska), w których WDW jest większy, niż trzy tysiące.
Niżej podane podstawowe cła oficjalne:
        
Opis Oficjalna opłata bądź cło, Euro
Złożenie wniosku w urzędzie patentowym:
 - w jednej klasie towarów i usług;
 - za podanie każdej klasy powyżej jednej;
 - za udzielenie znaku w kolorze.
250

-

120

80
Złożenie wniosku w urzędzie patentowym:
 - w jednej klasie towarów i usług;
 - za podanie każdej klasy powyżej jednej;
 - za udzielenie znaku w kolorze.
200 USD (opłata wyłącznie w USD)
25

25

15
   
****

Kancelaria Prawnicza "TUPCZYJENKO I PARTNERZY"
Kijow, Ukraina
 • sprawy związane z ochroną krajowych i międzynarodowych znaków towarowych
 • doradztwo i sporządzanie opinii, badania zdolności rejestrowej znaków towarowych, zgłaszanie znaków towarowych do rejestracji
 • nadzor za utrzymywaniem ochrony udzielonych praw wyłącznych, opracowywanie opisów patentowych, prowadzenie spraw w dziedzinie chemii, farmacji, biotechnologii, technologii i inżynierii chemicznej i inn.
 • cesje praw składane do Urzędu Patentowego, odnowienia znaków towarowych, patentów oraz wzorów przemysłowych

Tel/Faks +380 44 501 60 13
Tel.kom. +380 50 55 99 521
+380 50 382 06 04
e-mail: lgram_as@i.kiev.ua

Zobacz pozostałe aktualności »

Istota marki

Dr Jacek KALL
Katedra Marketingu Produktu
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

...»Wspólnotowe znaki towarowe łatwiej,

ale nie taniej
»


W obronie marki
Andrzej Malinowski
Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich


Marka to nie tylko znak towarowy, ale przede wszystkim - jeden z głównyc...»Transgraniczna ochrona znaków towarowych

Ewa Kacperek - radca prawny
Kancelaria SALANS


 
   
 
   
 
   
     
 EUROMARKA© Wszelkie prawa zastrzeżone. Warszawa 2004
EUROMARKA i wszystkie związane tytuły, logo i oznaczenia są znakami towarowymi - ZASTRZEŻONE - Warszawa 2004
Strona główna | Mapa strony

designed by VENTI

O konkursie | Laureaci | Laureaci | Fotogaleria | Fotogaleria | Relacje TV | Opinie i Gratulacje | Katalog Eurobrand | Warunki uczestnictwa | Kontakt | Patroni merytoryczni | Najwyższa Jakość
statystyka