Euromarka - Strona Główna
strona główna | szukaj: Szukaj   |  mapa strony
Klub marki światowej
O konkursie
Euromarka-dobra marka
Laureaci
Fotogaleria
Relacje TV
Opinie i Gratulacje
Katalog Eurobrand
Warunki uczestnictwa
Kontakt
Patroni merytoryczni
Program Certyfikujący Marka PL

.

Wspólnotowe znaki towarowe łatwiej, ale nie taniejWspólnotowe znaki towarowe łatwiej,

ale nie taniej
Anna Włodarczyk
rzecznik patentowy
Kancelaria
Włodarczyk + Włodarczyk
rzecznicy patentowi sp. p.

W poniedziałek (25.07.05) weszły w życie najnowsze zmiany w europejskim prawie własności intelektualnej. Dotyczą one procedury zgłaszania wspólnotowych znaków towarowych w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Można w nim zarejestrować znak towarowy od razu na całe terytorium UE. Zmiany wprowadzają rozporządzenia Komisji UE nr 1041/2005 oraz nr 1042/05 (OJ L 172, p. 4, p. 22). Ich celem jest usprawnienie procedur, a w szczególności komunikacji pomiędzy OHIM a stronami postępowań.

Transfer bez opłaty

Niestety, nowe przepisy nie wprowadzają istotnych obniżek opłat w postępowaniu przed OHIM. Nie spełniono oczekiwań większości polskich przedsiębiorców, dla których te opłaty są zbyt wysokie. Ciągle opłata za standardowe zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego wynosić zatem będzie 975 EUR, choć były propozycje, ażeby kosztowało to o niemal połowę mniej. Całkowite koszty zgłoszenia i ochrony jednego znaku towarowego nadal przekraczać będą 2000 EUR. Praktycznie zmiana w opłatach sprowadza się jedynie do likwidacji opłaty za wpis do rejestru transferu znaku towarowego.

Dźwięki można w pliku

Nowele wprowadzają zmianę w zakresie dokonywania w OHIM zgłoszeń znaków towarowych dźwiękowych. Dotychczas znak dźwiękowy mógł być w dokumentacji zgłoszeniowej zaprezentowany wyłącznie w sposób graficzny (np. w formie zapisu nutowego). Teraz wprowadzono natomiast możliwość załączania pliku dźwiękowego ze znakiem. Z możliwości takiej mogą jednak korzystać tylko ci, którzy zgłaszają znak dźwiękowy drogą elektroniczną. Poza tym pliki dźwiękowe nie mogą występować samodzielnie. Musi im ciągle towarzyszyć graficzna reprezentacja dźwięku.

Kody kolorów mile widziane

W nowych przepisach wyraźnie wskazano również, że dla określenia kolorów znaków towarowych, które je zawierają (kolorowe znaki graficzne, słowno - graficzne, przestrzenne itd.) można, obok ich słownej definicji, powołać się na kod uznanej klasyfikacji kolorów. Przy tej okazji warto przypomnieć, że wówczas, gdy przedmiotem zgłoszenia jest znak składający się tylko z pojedynczego koloru fachowcy stanowczo zalecają korzystanie z takiej możliwości. Zgodnie z orzecznictwem ETS sama próbka koloru na tzw. odbitce i jego pojęciowe określenie nie wystarczą, ażeby taki znak mógł być zarejestrowany (wyrok z dn. 6.05.2003 w sprawie Orange, sygn. akt C-104/01).

Sprzeciwy prościej, szybciej i sprawniej

Zmiany objęły też przepisy regulujące procedurę wnoszenia sprzeciwów. Za jej pomocą uprawnieni z tytułu wcześniejszych praw mogą oprotestować decyzje OHIM o rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Nowelizacje przede wszystkim porządkują te przepisy. Dotychczasowa, raczej skomplikowana regulacja zastąpiona została przepisami, które chronologicznie normują postępowanie sprzeciwowe. Poza tym nie ma zbyt wiele nowości. Skrócono niektóre terminy. Wprowadzono środki dyscyplinujące strony postępowania do składania poprawnych wniosków dowodowych i dowodów we właściwych terminach. Wzmocniono kontradyktoryjność postępowania.

Wpis licencji bez dowodu

Według dotychczasowych przepisów, aby licencja na wspólnotowy znak towarowy została wpisana do rejestru OHIM, konieczne było zawsze dostarczenie dowodu potwierdzającego udzielenie takiej licencji. Zracjonalizowano te regulację. Teraz przepisy nie wymagają już takiego dowodu wtedy, gdy wniosek o wpis składa uprawniony do znaku towarowego samodzielnie albo wespół z licencjobiorcą. Wówczas jednak, gdy taki wniosek składa wyłącznie licencjobiorca wpis licencji jest dopuszczalny, o ile udzielenie licencji zostanie udowodnione. W tym celu trzeba albo udokumentować licencję, albo przedłożyć zgodę uprawnionego na wpis licencji.

Faks wystarczy

Nowe przepisy potwierdziły zasadę, że pisma Urząd może w toku postępowania doręczać pocztą albo faksem (lub innymi środkami technicznymi) według własnego wyboru. Oczywiście, tylko wówczas, gdy adresat wskazał swój faks lub inny środek techniczny. Zasada ta została już sformułowana przez wspólnotowy Sąd I Instancji w orzeczeniu z dn. 19.04.2005 w sprawie Pan Spezialitäten (sygn. akt T-380/02 i T-128/03). Wyraźnie ponadto rozstrzygnięto, że strony działające przed Urzędem mogą ze skutkiem prawnym wysyłać faksy generowane elektroniczne. Wydrukowane na takim faksie nazwisko wysyłającego jest traktowane jako ekwiwalent podpisu.

Bez przejściowych

Opisane zmiany nie wyczerpują całości dokonanej nowelizacji. Wprowadzono jeszcze np. przepisy umożliwiające podział zgłoszeń i rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Określono na nowo zasady doręczeń wysyłanej przez OHIM za pośrednictwem poczty korespondencji. Wszystkie zmiany wchodzą w życie według ogólnych zasad. Nie ma żadnych szczególnych przepisów przejściowych. Oznacza to, że nowe przepisy obowiązują w odniesieniu do sytuacji i zdarzeń, które nastąpiły pod ich rządami. Nie działają oczywiście wstecz.

Zobacz pełną listę patronów »

 
   
 
   
 
   
     
 EUROMARKA© Wszelkie prawa zastrzeżone. Warszawa 2004
EUROMARKA i wszystkie związane tytuły, logo i oznaczenia są znakami towarowymi - ZASTRZEŻONE - Warszawa 2004
Strona główna | Mapa strony

designed by VENTI

O konkursie | Laureaci | Laureaci | Fotogaleria | Fotogaleria | Relacje TV | Opinie i Gratulacje | Katalog Eurobrand | Warunki uczestnictwa | Kontakt | Patroni merytoryczni | Najwyższa Jakość
statystyka